MŠMT Znak Nového Hrádku Kostky Evropský sociální fond Sdružení Podorlicko Královehradecký kraj Operační program zaměstnanost
Náš den v MŠ
V MŠ nabízíme
Celoroční projekty
Projektové dny

Celoroční projekty


Tajemství přírody

Zařazení prvků polytechnické výchovy do TVP. Zdroj a opora: absolvování kurzu „Malými řemeslníky s Patem a Matem“ Cílem je probouzet u dětí zájem o okolní svět, zvyšovat schopnosti sebeobsluhy, manuální zručnosti a přirozené dětské zvídavosti.

Příklad činností: Bylinková a zeleninová zahrádka, Pokusy, pozorování, Box na pokusy - „Tajemství přírody“, Činnosti s přírodními materiály, „Vědecké laborky" - vzdělávací akce

Tvoříme rádi

Cílem je seznamování a tvoření s tradičními i netradičními výtvarnými materiály a technikami. Děti pracují podle zájmu ve skupinkách, experimentují, zkoušejí nové techniky, rozvíjejí své manuální schopnosti, prožívají radost z výsledků své práce. Jednotlivé činnosti se odvíjí od témat TVP.

Příklad činností: Modelování a manipulace s různým materiálem (slané těsto, písek, keramická hlína, modurit, modelovací hmota, rozmočený papír, …), Skládání papíru, střihání, lepení, práce s vlnou, látkou, ovčí vlnou, …, Vánoční, velikonoční tvoření, Výroba dárků pro maminky, kamarádům do 1. třídy, pro děti k zápisu, …

Jsem sportovec

Cílem je rozvíjet obratnost dětí prostřednictvím pohybových aktivit. Děti se seznamují s bezpečnostními pravidly při sportovních hrách. Do pohybových činností se zapojují podle zájmu.

Příklad činností: Cvičení s nářadím (trampolína, padák, obruče, stuhy, míčem, …), Jízda na koloběžkách, Překonávání překážek - přírodních i uměle vytvořených, Cvičení s hudbou, Taneční hry, pohybové hry, Jóga pro děti, Předplavecký výcvik. Účastníme se projektu „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky"

Klíček do pohádky

Cíl: rozvoj předčtenářské gramotnosti. Každodenním předčítáním nebo poslechem pohádky podporujeme u dětí zájem o knihu, o psanou podobu jazyka, pohádky, dramatizaci a rozvíjí se jejich schopnost naslouchat a jejich jazykový projev. Součástí aktivit je také nenásilní příprava na psaní.

Příklad činností: Čtení, poslech pohádek, vyprávění, Práce s textem - přerušení četby: kladení jednoduchých ověřovacích otázek o porozumění textu, rozvoj zrakového a sluchového vnímání, paměti, pozornosti a představivosti, porozumění a vnímání ilustrací Dramatizace, divadelní, filmová představení, Hudebně pohybové hry, Práce s knihou, časopisem (orientace, manipulace, vyhledávání, …), Koordinace zraku a pohybu, grafomotorická cvičení, uvolňovací hry a cviky, správné uchopení tužky.

My jsme malí muzikanti

Cílem je seznamování dětí s hudebními nástroji, netradičními hudebními nástroji (kuchyňské nádobí, písek, …), procvičování sluchového vnímání (diferenciace, rytmizace, sluchové paměti, …). Dětem jsou nabízeny hudební a hudebně pohybové činnosti. Předškoláci se seznamují s hrou na zobcovou flétnu.

Příklad činností: Tanečky a taneční hry, Rytmizace, písničky, dechová cvičení, Hra na zobcovou flétnu, Hra na dětské hudební nástroje, předměty denní potřeby apod.

Brousek pro tvůj jazýček

Cílem je prevence logopedických potíží. Logopedická prevence probíhá kdykoli během dne, nejčastěji v dopoledních hodinách, v rámci vzdělávací nabídky. Je zaměřená na správnou výslovnost, dýchání a rozvoj komunikačních schopností, kdy v co největší možné míře, jsou prostřednictvím krátkých logopedických chvilek rozvíjeny jazykové a vyjadřovací dovednosti dětí, je procvičována nejen jejich obratnost, jemná motorika a motorika mluvidel, ale také zrakové a sluchové vnímání.

Příklad činností: Slovní a jazykové hry, Stolní hry, hry s pravidly, Kimovi hry, prstové hry, hry posilující pozornost, Rozvoj zrakového, sluchového vnímání, Tance a taneční hry, Hudebně pohybové hry, básničky, říkadla, jejich rytmizace, písničky.

Přístupnost, Webmaster

Copyright © 2013 - 2020 MŠ Nový Hrádek, All rights reserved, Všechna práva vyhrazena.