MŠMT Znak Nového Hrádku Kostky Evropský sociální fond Sdružení Podorlicko Královehradecký kraj Operační program zaměstnanost
Náš den v MŠ
V MŠ nabízíme
Celoroční projekty
Projektové dny

V naší MŠ nabízíme


Práce s počítačem

Seznamování s počítačem a jeho ovládáním (myš, klávesnice, CD). Využívání výukových programů k prohlubování a ověřování poznatků v oblasti poznávání, jazykové výchovy, základních matematických představ, na rozvoj smyslů, postřehu, paměti a soustředění.

Práce s interaktivní tabulí

Získávání kompetencí důležitých pro vstup do základní školy pro děti novým a zajímavým způsobem. Pomáhá dětem formou výukových aktivit a didaktických her rozvíjet myšlení, cvičí koncentraci, pomáhá při osvojování základů cizího jazyka. Zapojuje současně zrakové, sluchové i pohybové vnímání, takže vede k lepšímu zapamatování poznatků.

Hraní s flétničkou

(od pololetí)

Zaměřené na dechová cvičení a seznámení se s hudebním nástrojem. Délka lekce 20 - 30 minut. Nácvik hlubokého bráničního dýchání s posílením dýchacích svalů a to jako prevence u zdravých dětí a pomocná léčba u dětí s dýchacími potížemi, popřípadě s astmatem. Seznámení s prvky hudební nauky, základní zvládnutí nástroje v rozsahu 3 - 5 tónů, upevnění rytmického, intonačního a tonálního cítění, hra dle grafického záznamu, rozvoj vnímání více smysly, vzbuzení zájmu dítěte o novou činnost - hru na hudební nástroj.

Anglický jazyk

Anglický jazyk je součástí ŠVP a prolíná do aktuálních témat třídního programu, kdy se děti seznamují se základy cizího jazyka a připravují se k budoucímu osvojování jazyků. Nejedná se o klasickou výuku, ale děti mají příležitost formou hry, písniček, říkadel, pohybových her nahlédnout do jiné kultury a možnost uvědomit si existenci jiných jazyků.

Logopedická prevence

Prevence komunikačních obtíží, depistáž dětí s možnými obtížemi v řečové oblasti, jimž je následně věnována zvýšená pozornost ve spolupráci s logopedem SPC Náchod, náprava lehčích nedostatků a vad řeči a případná instruktáž rodičů. Součástí logopedické prevence jsou každodenní kolektivní logopedické chvilky, je procvičována především jemná motorika, motorika mluvidel, grafomotorika, sluchové a zrakové vnímání a vyjadřovací a jazykové dovednosti dětí. U předškoláků je také kladen důraz na přípravu dětí na školu.

Jógová cvičení

Cílevědomé nastolení a rozvoj fyzické, psychické a intelektuální rovnováhy. Je kladen důraz na práci s dechem a koncentraci. Účinkem je uvolnění, protažení a posílení svalů, správné držení těla, zkvalitnění, prohloubení a zpomalení dechu, zlepšení pohybové koordinace. Cvičení probíhá 20 minut s motivací zvířátek. Důležité je správné provádění cviků (postupně se zpřesňují), dýchání a následné zklidnění a relaxaci.

Feuersteinovo instrumentální obohacování

(děti s odkladem šk. docházky, příp. děti s oslabením kognitivních funkcí) Rozvíjení samostatnosti dětí při řešení problémů, posilování poznávacích funkcí, práce s chybou, obohacování slovní zásoby, hledání vzájemné souvislosti mezi naučeným a novým, využívání zkušeností v praxi. Příprava na školní práci. Časová dotace 60 minut týdně v době odpoledního odpočinku.

Plavecká výuka

Seznámení se s vodou, překonávání strachu z vody, dechová cvičení, základy pro plavání, posilování samostatnosti, respekt kamaráda a pokynů instruktora, dodržování domluvených pravidel.

Dopravní výchova

Učení se během celého roku, zejména při vycházkách, ale i při hrách ve třídě bezpečnému pohybu po silnicích a chodnících. Součástí je dopravní den a jízda zručnosti na koloběžkách na hřišti.

Environmentální a polytechnická výchova

Rozvíjení kladného vztahu k přírodě, prosazování myšlenku ochrany životního prostředí. Ekologické aktivity jsou zařazovány v průběhu celého roku. (Pozorování přírody, změn, práce s lupou, rozdíly mezi živou a neživou přírodou, seznámení se se životem včel a jejich významem pro člověka i přírodu, poznávání stromů, živočichů, pokusy, práce na zahradě, péče o bylinkovou zahrádku, pozorování počasí, nebezpečí, Den Země, experimenty, třídění odpadů, co do přírody nepatří, příprava hmatového chodníčku na šk. zahradě, krabičky s přírodninami, …). V MŠ mají děti k dispozici encyklopedie a další obrazový materiál. Objevovat svět jim pomáhají praktické činnosti (práce s přírodním materiálem, pokusy, péče o bylinkovou zahrádku apod.).

Noc v mateřské škole

Spaní předškoláků v MŠ

Děti se koncem června dobrodružně rozloučí se školkou. Užijí si stezku odvahy, soutěže, opékání špekáčků, mnozí svoje první „samostatné spaní“ bez rodičů a přípravu snídaně.

Divadelní představení

Rozsvěcení vánočního stromku

(spolupráce se ZŠ a Městysem Nový Hrádek)

Vánoční vystoupení

(spolupráce se ZŠ, chrámovým sborem a Městysem Nový Hrádek)

Návštěvy předškoláků v 1. třídě ZŠ

Vystoupení pro maminky

Akademie

(spolupráce se ZŠ)

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Naše mateřská škola je otevřena také pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Těmto dětem i jejich rodičům můžeme nabídnout individuální přístup a bezproblémové začlenění do kolektivu dětí. K dispozici mají speciální a kompenzační pomůcky a pedagogického asistenta. Zajištěna je také logopedická péče (uč. se státní zkouškou z logopedie a logopedickou praxí). Společně s učitelkou se speciálně pedagogickým vzděláním, pedagogickou asistentkou, odborníky se SPC, PPP (speciální pedagog, psycholog) a rodiči sestavujeme individuální vzdělávací plány tak, aby byl zajištěn optimální rozvoj osobnosti těchto dětí v co největší možné míře a aby dosáhly co největší samostatnosti a byly co nejlépe připraveni na vstup do života. Další podmínky jsou po projednání s odborníky (poradenským zařízením, doporučení lékařů) zajišťovány podle druhu a stupně postižení.

Nadaným a talentovaným dětem

Nabízíme další aktivity (např. v době odpoledního klidu) vycházející z jejich zájmů a schopností a přizpůsobujeme podmínky a činnosti jejich potřebám.

Přístupnost, Webmaster

Copyright © 2013 - 2022 MŠ Nový Hrádek, All rights reserved, Všechna práva vyhrazena.